Pobierz regulamin

 

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ OPTIBA.COM
I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ OPTIBA.COM PRZEZ ASERTO SP. Z O.O.

§ 1
Informacje ogólne, słownik

 1. Niniejszy Regulamin Platformy internetowej OPTIBA.COM oraz świadczenia usług drogą elektroniczną zostaje wprowadzony na mocy art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez ASERTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i określa:

  1. zasady korzystania z Platformy internetowej OPTIBA.COM,

  2. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,

  3. zasady odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,

  4. zasady ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną,

  5. rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną,

  6. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

  7. warunki zawierania i rozwiązywania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  8. tryb postępowania reklamacyjnego w sprawach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.

 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

 4. Ilekroć w Regulaminie użyte są następujące określenia należy rozumieć je jako:

  - Regulamin – Niniejszy Regulamin.

  - Platforma internetowa – platforma internetowa należąca do Usługodawcy dostępna pod adresem: https://optiba.com/, za pośrednictwem której świadczone są usługi.

  - Usługodawca – ASERTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Jana Wiktora 7, 36 – 100 Kolbuszowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000986895, NIP 8133707955, REGON 362396339, e-mail: info@optiba.com.

  - Usługobiorca – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

  - Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

  - Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

  - Cena – wartość netto oferowanego przez Usługodawcę Produktu.

  - Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną – umowa, której przedmiotem jest świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników.

  - Użytkownik – Usługobiorca spełniający warunki Regulaminu, który poprzez odwiedzenie Serwisu i akceptację Regulaminu uzyskał dostęp do Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Użytkownik zalogowany to Użytkownik, który założył konto na Platformie. Użytkownik niezalogowany to Użytkownik, który nie założył konta na Platformie.

  - Konto Użytkownika – indywidualne konto założone dla konkretnego Użytkownika.

  - Formularz kontaktowy – formularz wypełniany przez Użytkownika, celem uzyskania informacji o działalności Usługodawcy, jego ofercie, dostępności produktu i zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

  - Polityka Prywatności – dokument o nazwie „Polityka prywatności platformy Optiba” zawierający postanowienia dotyczące celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, dostępny na Platformie.

 

§ 2
Charakter Platformy. Zakres świadczonych Usług

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z następujących usług, stanowiących usługi świadczone drogą elektroniczną:

  a) Przekazywanie informacji o oferowanych Produktach i Usługach.

  b) Przeglądanie Produktów w platformie internetowej optiba.com – polegające na możliwości przeglądania przez Usługobiorcę Produktów wraz z ich opisami znajdujących się na Platformie optiba.com ze względu na kategorię, markę, z możliwością zastosowania filtrów.

  c) Udostępnienie Formularza Kontaktowego – polegające na bezpłatnym udostępnieniu Usługobiorcy kontaktu z Usługodawcą poprzez Platformę celem uzyskania informacji o działalności Usługodawcy, jego ofercie, dostępności Produktu i zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Formularz kontaktowy jest dostępny z poziomu strony głównej Platformy optiba.com – poprzez zakładkę „Kontakt”.

  d) Konto Użytkownika – polegające na utworzeniu indywidualnego konta założonego dla konkretnego Użytkownika. Założenie konta wiąże się z koniecznością podania następujących danych: dane osobiste (imię, nazwisko), dane firmy (numer NIP, nazwa, adres, kraj, miasto, kod pocztowy), informacje logowania (adres e-mail, hasło) oraz zaakceptowaniem Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Użytkownik ma 48 godziny od momentu założenia konta na jego potwierdzenie. Konto Użytkownika pozwala na: widoczność cen, składanie zamówień na produkty dostępne na stronie https://optiba.com/ oraz według ofert przygotowanych przez Usługodawcę na zapytania ofertowe Użytkownika, wgląd w historię zamówień Produktów oraz historię zapytań ofertowych Użytkownika, jak również przygotowanych dla Użytkownika ofert.

  e) Zapytanie ofertowe – polegające na udostępnieniu Usługobiorcy/Użytkownikowi przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, możliwości złożenia „zapytania ofertowego” dla Produktu, który nie ma podanej: ceny, terminu realizacji dostawy czy kosztu dostawy, dokonywane: poprzez Platformę dla Użytkownika zalogowanego jak i Użytkownika niezalogowanego oraz kontaktu z Usługodawcą celem uzyskania informacji o warunkach zakupowych Produktu wybranego przez Usługobiorcę/Użytkownika, w szczególności: ceny, terminu dostawy, kosztów logistycznych, warunków płatności i innych istotnych z punktu zawarcia umowy. Szczegółowe zasady dokonywania „zapytania ofertowego” znajdują się w § 4 niniejszego Regulaminu.

  f) Zamówienie Produktu – polegające na umożliwieniu Usługobiorcy/Użytkownikowi dokonanie zamówienia konkretnego Produktu z poziomu Koszyka Zamówień na Platformie, zarówno dla Użytkownika zalogowanego, jak i Użytkownika niezalogowanego. Produkt może zostać dodany do Koszyka zamówień z bazy produktów, które są dostępne na stronie (dostępne wyłącznie dla Użytkownika zalogowanego) lub naciskając przycisk „Aktywuj ofertę” z wiadomości e-mail z ofertą.

  g) Zakup Produktu – polegające na możliwości dokonania zakupu wybranego Produktu udostępnionego przez Usługodawcę. Zakup jest możliwy wyłącznie z poziomu Koszyka zamówień na Platformie.

 2. Możliwość korzystania przez Użytkownika z Usług dostępnych na Platformie na podstawie niniejszego Regulaminu jest uzależniona od posiadania sprzętu komputerowego lub innego urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne, wyposażonego w aktualny system operacyjny wraz z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową umożliwiającą otwieranie stron internetowych z włączoną obsługą skryptów JavaScript oraz innych podobnych technologii oraz posiadania aktywnego adresu elektronicznego (e-mail). Nieudostępnienie bądź udostępnienie nieaktualnego bądź nieistniejącego adresu e-mail uzasadnia odmowę świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 3. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającą na:

  a) możliwości złożenia „zapytania ofertowego” oraz kontakt z Usługodawcą celem uzyskania informacji o warunkach zakupowych Produktu wybranego przez Usługobiorcę/Użytkownika, w szczególności: ceny, terminu dostawy, kosztów logistycznych, warunków płatności i innych istotnych z punktu zawarcia umowy poprzez wysłanie zapytania zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi - zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą uzyskania odpowiedzi od Usługodawcy.

  b) udostępnieniu „Formularza kontaktowego” umożliwiającego kontakt z Usługodawcą zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (wysłanie Formularza kontaktowego) z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij” - zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą uzyskania odpowiedzi od Usługodawcy.

  c) zakupie Produktu - zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zrealizowania przez Usługodawcę zamówienia.

 4. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

 5. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 3
Prawa i zobowiązania Stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. Usługodawca zastrzega sobie jednocześnie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Platformy.

 2. Usługodawca poinformuje Użytkownika o przejściowym zaprzestaniu świadczenia Usług z powyższych przyczyn w drodze komunikatu zamieszczonego na Platformie, w którym wskaże przewidywany czas trwania wymienionych przeszkód w świadczeniu Usług.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  1. zaprzestania świadczenia w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika,

  2. zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia uzasadnionych informacji w tym przedmiocie.

 1. Prawa własności intelektualnej do treści zamieszczonych na Platformie przysługują wyłącznie Usługodawcy, o ile nie wskazano inaczej. Kopiowanie treści udostępnionych przez Usługodawcę na Platformie w celach komercyjnych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

 2. Niedozwolone jest:

 • -dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług na Platformie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

  -dostarczanie przez Użytkownika treści, które zawierają oprogramowanie wirusowe lub inne kody komputerowe, pliki lub program przeznaczone do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu lub urządzeń telekomunikacyjnych,

  -dostarczanie przez Użytkownika treści, które zawierają jakiekolwiek reklamy, materiały promocyjne, "wiadomości-śmieci", "spam", "łańcuszki", "piramidy finansowe" lub jakiekolwiek inne formy akwizycji.

 

§ 4

Zapytanie ofertowe

 1. Umowa o świadczenie usługi „Zapytanie Ofertowe” zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi. Umowa zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą uzyskania odpowiedzi od Usługodawcy. Zapytanie ofertowe może być dokonane przez:

  1. Użytkownika zalogowanego i wówczas odbywa się według poniższych zasad:

   - Użytkownik może dodać produkty do koszyka zapytań na dwa sposoby: poprzez wejście w kartkę katalogową produktu i zaznaczenie opcji „Zapytaj” lub poprzez naciśnięcie przycisku „Ponów zapytanie” z panelu „Moje zapytania/oferty”.

   - wysłanie zapytania ofertowego następuje z poziomu koszyka zapytań.

   - przed wysłaniem zapytania ofertowego Użytkownik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji procesu handlowego.

   - przed wysłaniem zapytania ofertowego Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji treści Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Polityki prywatności.

   - po wysłaniu zapytania ofertowego Usługodawca sporządza w terminie 2 dni roboczych ofertę na Produkty znajdujące się w zapytaniu ofertowym. Czas przedstawienia oferty może ulec wydłużeniu.

   - potwierdzeniem złożenia zapytania ofertowego jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zapytania.

   - w przypadku sporządzenia oferty przez Usługodawcę, Użytkownik otrzymuje powiadomienie e-mail o dodaniu oferty do konta Użytkownika na Platformie wraz z załączoną ofertą w formie PDF. Użytkownik może dodać ofertę do Koszyka zamówień poprzez naciśnięcie przycisku „Aktywuj ofertę” z poziomu otrzymanej wiadomości e-mail.
  2. Użytkownika niezalogowanego i wówczas odbywa się według poniższych zasad:

   - Użytkownik dokonuje wyboru produktów, które mają podlegać zapytaniu ofertowemu, co następuje poprzez dodanie produktów do koszyka zapytań.

   - wysłanie zapytania ofertowego następuje z poziomu koszyka zapytań.

   - przed wysłaniem zapytania Użytkownik jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do przygotowania oferty, tj.: danych firmy (numer NIP, nazwa, adres, kraj, miasto, kod pocztowy) oraz danych zamawiającego (imię, nazwisko, adres e-mail).

   - przed wysłaniem zapytania ofertowego Użytkownik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji procesu handlowego.

   - przed wysłaniem zapytania ofertowego Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji treści Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Polityki prywatności.

   - po wysłaniu zapytania ofertowego Usługodawca sporządza w terminie 2 dni roboczych ofertę na Produkty znajdujące się w zapytaniu ofertowym. Czas przedstawienia oferty może ulec wydłużeniu.

   - potwierdzeniem złożenia zapytania ofertowego jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zapytania.

   - w przypadku sporządzenia oferty przez Usługodawcę, Użytkownik otrzymuje wiadomość z ofertą handlową na adres e-mail podany podczas składania zapytania w Koszyku zapytań wraz z załączoną ofertą w formie PDF. Użytkownik może dodać ofertę do Koszyka zamówień poprzez naciśnięcie przycisku „Aktywuj ofertę” z poziomu otrzymanej wiadomości e-mail.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Zapytanie ofertowe w każdym momencie.

§ 5

Formularz kontaktowy

 1. Umowa o świadczenie usługi Formularz Kontaktowy zawierana jest na czas określony, ma charakter nieodpłatny i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania odpowiedzi na zapytanie Usługobiorcy, które zostało złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 2. Formularz kontaktowy jest dostępny dla Użytkowników z poziomu strony głównej Platformy optiba.com – poprzez Przycisk „Skontaktuj się z nami” znajdujący się w górnym menu strony.

 3. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Formularza Kontaktowego dochodzi z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij”.

 4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Formularza Kontaktowego wymaga podjęcia przez Użytkownika działań polegających na wypełnieniu pól formularza kontaktowego, umieszczonego w zakładce „Kontakt” poprzez wskazanie następujących danych:

  - podanie imienia i nazwiska (obowiązkowe), adresu e–mail (obowiązkowe), numeru telefonu (opcjonalne), numeru NIP (opcjonalne),

  - podanie treści wiadomości,

  - zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu realizacji procesu handlowego” oraz "Akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Politykę prywatności".

 5. Wykonanie czynności wskazanych w ust. 4 powyżej przez Usługobiorcę jest równoznaczne w szczególności z:

  - wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie przez Usługodawcę drogą elektroniczną usługi Formularz Kontaktowy,

  - wyrażeniem przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora w rozumieniu art. 4 pkt. 11 RODO w celu świadczenia usługi Formularz Kontaktowy zgodnie z zasadami przewidzianymi w RODO, w szczególności w art. 7 RODO.

 6. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi Formularz Kontaktowy przed uzyskaniem odpowiedzi na złożone zapytanie.

 7. Rezygnacja z usługi Formularz Kontaktowy polega na wysłaniu z adresu elektronicznego (e-mail), który został zgłoszony w formularzu kontaktowym, oświadczenia do Usługodawcy o rezygnacji z usługi Formularz Kontaktowy na adres elektroniczny (e-mail): info@optiba.com.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Formularz Kontaktowy w każdym momencie.

 

§ 6

Zamówienie produktu

 1. Użytkownik (zalogowany i niezalogowany) może złożyć zamówienie z poziomu Koszyka zamówień. Dodanie produktów do koszyka może nastąpić poprzez wybór produktów z katalogu produktów dostępnych na stronie (dostępne wyłącznie dla Użytkownika zalogowanego) lub poprzez przygotowaną ofertę. Oferta jest wysyłana w wiadomości e-mail z linkiem do jej aktywacji. Dodatkowo, Użytkownik zalogowany może dodać produkty do koszyka poprzez panel „Moje zapytania/oferty”.

 2. Po akceptacji warunków handlowych przedstawionej oferty Użytkownik może dokonać zamówienia na wybrane Produkty zgodnie ze wskazanymi stanami minimalnymi i maksymalnymi. Podczas zamawiania produktów z katalogu produktów dostępnych na stronie, Użytkownik może dokonać zamówienia w przypadku łącznie wskazanych danych w postaci: ceny, terminu i kosztu dostawy. Zamówienia można dokonać zgodnie z dostępnymi stanami magazynowymi.

 3. Koszty transportu są ustalane indywidualnie do każdej oferty, ale wyliczane automatycznie podczas zamawiania Produktów z katalogu. Informacja o ostatecznym koszcie transportu zawsze znajduje się w Koszyku zamówień.

 4. Zamówienie następuje z poziomu koszyka, w którym znajdują się informacje o kosztach, sposobie wysyłki i płatności.

 5. Złożenie zamówienia podzielone jest na trzy etapy: „Weryfikacja koszyka”, „Dane zamówienia” i „Podsumowanie”:

  a) „Weryfikacja koszyka” polega na tym, że Użytkownik weryfikuje warunki handlowe, może również wprowadzić własny numer zamówienia (opcjonalnie).

  b) „Dane zamówienia” polega na tym, że Użytkownik wybiera podmiot zamówienia, uzupełnia adres rozliczeniowy, dane Zamawiającego oraz adres do wysyłki. Dla Użytkownika zalogowanego adres rozliczeniowy i dane Zamawiającego są automatycznie zaciągane z konta Użytkownika i nie ma możliwości ich edycji (za wyjątkiem numeru telefonu). Po naciśnięciu przycisku „Zamów” następuje złożenie zamówienia.

  c) „Podsumowanie” polega na tym, że generowany jest numer zamówienia, hiperłącze do panelu „Moje zamówienia” oraz informacja o konieczności dokonania opłaty za zamówienie na podstawie faktury proforma.

 6. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail Użytkownika zostaje wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia jest wysyłane do Użytkownika po zaksięgowaniu płatności przez Usługodawcę.

 7. Płatność za zamówienie odbywa się zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie i widocznymi w koszyku. W przypadku przedpłaty dokonywanej na podstawie faktury proforma, Usługodawca przystępuje do jego realizacji po zaksięgowaniu na koncie kwoty zgodnej co do wartości ze złożoną ofertą.

 

§ 7

Odstąpienie od umowy

 1. Osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, posiada uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży dokonywanej przez ASERTO za pośrednictwem platformy internetowej bez podania przyczyny.

 2. Aby odstąpić od umowy, ww. Użytkownik powinien złożyć ASERTO oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Aserto sp. z o.o., ul. Jana Wiktora 7
  36-100 Kolbuszowa lub poprzez e-mail na adres: info@optiba.com.

 3. Użytkownik wskazany w pkt. 1 może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest jednak obowiązkowe.

 4. Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz z informacją dotyczącą korzystania z prawa odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy (stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu), ASERTO przesyła ww. Użytkownikowi każdorazowo wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, w formie e-mail na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

 5. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

§ 8
Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, wykonania lub rozwiązania Umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji.

 2. Szczegółowe postanowienia regulujące kwestie przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zostały wskazane w Polityce prywatności, która jest udostępniona na Platformie internetowej optiba.com.

§ 9
Odpowiedzialność

 1. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za złamanie prawa lub szkodę wywołaną własnymi działaniami na Platformie, w tym w szczególności za szkodę wywołaną podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 2. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  - jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

  - utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awarii systemu, sprzętu, oprogramowania), którym Usługodawca nie mógł zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

  - informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników, z wyłączeniem informacji oraz materiałów pobranych i wysyłanych za pośrednictwem Platformy,

  - nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu,

  - zakłócenia w działaniu Platformy wywołane nieprawidłowym użytkowaniem Platformy przez Użytkownika.

§ 10
Procedura reklamacyjna

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Platformy. Reklamacje powinny być zgłaszane na następujący adres e-mail: reklamacje@aserto.pl.

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  - dokładne oznaczenie zgłaszającego Użytkownika (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres do korespondencji, adres e-mail),

  - przedmiot reklamacji,

  - okoliczności uzasadniające reklamację.

 1. Jeżeli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2 powyżej lub zawiera dane niepełne, błędne lub nieprawdziwe, Usługodawca wezwie Użytkownika zgłaszającego reklamację do uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie. Usługodawca zastrzega, że brak kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego uniemożliwia rozpoznanie reklamacji do chwili jego uzupełnienia.

 2. Reklamacja zgłoszona przez Użytkownika zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przez Użytkownika, a w przypadku, gdy reklamacja wpłynęła listownie – na adres Użytkownika podany jako adres do korespondencji.

§ 11
Zawarcie i rozwiązanie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.

 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron.

 3. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez zaniechanie korzystania z Platformy.

 

§ 12
Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez podania przyczyn i bez wcześniejszego uprzedzenia Usługobiorcy o planowanych zmianach.

 2. Poinformowanie Usługobiorcy o zmianach w obowiązującym Regulaminie nastąpi poprzez opublikowanie ich wykazu na platformie internetowej https://optiba.com
  i opublikowanie aktualnej wersji Regulaminu na Platformie.

 3. Dalsze korzystanie przez Usługobiorcę z Usług po otrzymaniu przez niego informacji o zmianach w Regulaminie będzie uważane za akceptację nowego brzmienia Regulaminu.

 4. Zaprzestanie korzystania z Usług przez Usługobiorcę po otrzymaniu przez niego informacji o zmianach w Regulaminie będzie uważane za odmowę zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu i tym samym rezygnację z korzystania z usług świadczonych na jego podstawie.

 

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem platformy internetowej https://optiba.com w formie umożliwiającej jego odtwarzanie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur od Usługodawcy w formie elektronicznej, każdorazowo wystawianej za przedmiot zawartej Umowy, na adres e-mail podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

 3. Regulamin oraz Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 5. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka Prywatności.

 6. Załączniki wskazane w treści niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

 7. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej https://optiba.com z mocą obowiązującą od dnia 24.06.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Sprzedający/Adresat:

Aserto sp. z o.o.

ul. Jana Wiktora 7, 36-100 Kolbuszowa

 

Imię i nazwisko osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Adres:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ja/ My* niżej podpisana/podpisany/podpisani* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy o zakup Produktu/ów:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Jednocześnie, wyłącznie w celu sprawnej identyfikacji mojej/naszej* umowy:

 

podaję/podajemy* Numer zamówienia: _______________________ i/lub adres mailowy za pośrednictwem którego loguję się do Serwisu ASERTO

 

*Wyrażam/Wyrażamy zgodę na przesłanie potwierdzenia otrzymania przez ASERTO niniejszego pisma, stanowiącego oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail:________________________________________

 

*Nie wyrażam/ Nie wyrażamy zgody na przesłanie potwierdzenia otrzymania przez ASERTO niniejszego pisma, stanowiącego oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

Data zawarcia umowy/odbioru:__________________________

Miejscowość i Data: ___________________________________

Podpis: _____________________________________________

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 2

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WRAZ Z POUCZENIEM O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku dostarczenia treści elektronicznych).

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować ASERTO sp. z o.o. swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Informację proszę przesłać na następujące dane:

Aserto sp. z o.o.

ul. Jana Wiktora 7
36-100 Kolbuszowa

e-mail: info@optiba.com

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Obsługa wyszukiwania obsłużona przez ElasticSuite